Profil

Pædagogiske principper

 
Aftaler/ Principper
 
 
Principper for Glyngøre Skole bør evalueres hvert år med henblik på evt. justeringer til kommende skoleår.
 
 
 
 
Principper for afdelingsopdeling & fagfordeling
 
Teamdannelse
 
Eleverne undervises af fagligt kompetente lærere i alle fag, dvs. lærere med liniefagsuddannelse, kurser eller erfaring.
Der dannes lærerteams omkring de enkelte klasser ud fra et fagligt professionelt synspunkt.
                
Lærerne fordeles mellem de 2 afdelinger (Indskoling og Mellemgruppe)og læser hovedparten af deres timer i den enkelte afdeling.
 
Efter modtagelse af det samlede timetal til det kommende skoleår, udarbejder ledelsen, i samarbejde med lærerne, forslag til rammeplan. Dette forslag behandles i skolebestyrelsen.
 
Sideløbende med dette, udarbejder ledelsen forslag til fordeling af undervisningsopgaver mellem lærerne.
 
Det tilstræbes at klasselærerne i 1. klasse udpeges allerede i januar måned.
Dette for at sikre mulighed for samarbejde med børnehaveklasselederen.
 
Sluttelig skal skolebestyrelsen godkende time- og fagfordelingen.

 
                  Princippet er godkendt på bestyrelsens ordinære møde 12. januar 2011
 
 
 
 
Princip for elevplaner
 
Med henvisning til folkeskoleloven indgår elevplaner som en del af skolehjem samarbejdet på Glyngøre Skole
 
Teamet aftaler:
 
Hvordan man sikrer en politik, at alle elever i løbet af skoleåret vil modtage en elevplan, der beskriver elevens faglige og ikke mindst sociale formåen.
 
I samråd med skolelederen, afgøres det for den enkelte klasse, hvornår elevplanen skal udsendes.
 
Planen sendes hjem til forældrene således den normalt kan danne baggrund for skole/hjemsamtalen, når teamet finder det hensigtsmæssigt.
 
På forældremøde i de enkelte klasser kan planen evalueres generelt med forældrene.
 
                  Princippet er godkendt på bestyrelsens ordinære møde 12. januar 2011
 
 
 
 

Princip for overlevering af resultat vedr. Nationale Tests
 
Testenes funktion er først og fremmest at vurdere elevernes faglige niveau inden for hvert af de områder, som testes. Disse områder kaldes profilområder
 
For at forældre og elever skal få et retvisende billede af, hvad resultatet siger om profilområderne, bør resultatet udleveres i forbindelse med forældresamtalerne, således forældrene og eleven kan få en uddybende kommentar fra faglæreren eller klasselæreren.

 
                  Princippet er godkendt på bestyrelsens ordinære møde 12. januar 2011
 
  
 
 
 
Principper for Skole-hjemsamtaler & Elevsamtaler
 
Skole-hjemsamtaler
 
·         Der afvikles samtaler mellem skole og hjem i fornødent omfang
 
·         Ved skolestart kan tilbydes hjemmebesøg
 
·         Eleverne kan deltage ved hele eller dele af samtalen igennem hele skoleforløbet
 
·         Ved samtalen opstilles mål og indgås aftaler for den kommende periode
         Ved efterfølgende samtale evalueres de opsatte mål
 
·         Forud for hver samtale afholdes et formøde med deltagelse af relevante fagpersoner
 
Elevsamtaler
 
  • Klasselærere/ kontaktlærere afvikler elevsamtaler efter nærmere aftale og samarbejde med de øvrige lærere i teamet om bl.a. indhold og form.
  • Elevsamtaler anvendes til at evaluere og afklare status i relation til den foregående periode samt opstilling af mål og aftaler for den kommende periode
 

                  Princippet er godkendt på bestyrelsens ordinære møde 12. januar 2011
 
 
 
 

Mobbepolitik
 
Glyngøre skole tilstræbes af være mobbefri
 
Vores definition på mobning er:
 
En person er mobbet, når han eller hun gentagne gange over en vis tid
bliver udsat for negative handlinger fra én eller flere personer.
 
Med andre ord, er det vigtigt, at man kan skelne mellem mobberi og drilleri. Specielt ordene ”gentagne gange over en vis tid” og udelukkelse, er i denne forbindelse vigtige.
 
Mobbesamtaler
 
Skolen ser mobbesamtaler som et godt redskab til at afdække, om et barn har gode sociale relationer. Teamet tilgodeser at der tilbydes mobbesamtaler til klasser, hvor det er relevant.
 
Intervieweren udarbejder efterfølgende et sociogram, der viser det enkelte barns sociale relationer i klassen.
 
Resultatet af samtalerne gennemgåes for skoleleder og klasselærer, inden klassen får besked.
 
                             Princippet er godkendt på bestyrelsens ordinære møde 12. januar 2011
 
 
 
 
 
 
Principper for dagekskursioner & Overnatningsture
 
Det er meget værdifuldt, at tilegnelsen af viden foregår i en vekselvirkning mellem skolen og verden udenfor, bl.a. for at fremhæve traditioner og værdier i vores kultur. Oplevelser og indtryk fra naturen, samfunds- og kulturlivet kan inddrages i undervisningen.
Derfor betragter Glyngøre skole det som noget meget værdifuldt, at undervisningen jævnligt foregår uden for klasseværelset og gerne i et samarbejde med andre aktører.
 
Omverdenen bør inddrages i undervisningen, og ekskursioner til lokale virksomheder bør jævnligt finde sted som et naturligt element i den daglige undervisning.
 
Gennem hele skoleforløbet bør børnene jævnligt stifte bekendtskab med historiske steder og naturområder, samt de forskellige kulturelle og kulturskabende tilbud i lokalområdet.
 
Det tilstræbes at man opfylder intentionerne i Skive Kommunes Ekskursionskanon.
 
Kulturelle aktiviteter, idrætsdage og fællesarrangementer med andre skoler fra Skive Kommune bør løbende tilbydes eleverne.
 
Overnatningsture:
Overnatningsture bør arrangeres i et tæt samarbejde med forældre, lærere/ pædagoger og elever i fællesskab, og der kan i forbindelse med overnatningsture opkræves et beløb af forældrene til dækning af kostudgifter.
Egenbetalingen bør være af en sådan størrelse, at det ikke afholder nogle elever fra at deltage.
 
På 6. årgang tilstræbes et lejrskoleophold på Bornholm.
 
                 Princippet er godkendt på bestyrelsens ordinære møde 12. januar 2011
.
  
 
 
Sidst ændret af JL den 21-02-2012